Triển khai giải pháp
Bentley

Quy trình triển khai giải pháp

1. Khởi động dự án

- Thống nhất kế hoạch

- Thống nhất yêu cầu, mục tiêu

- Xác định kiến trúc hệ thống

- Xác định các nguồn lực cần thiết cho triển khai

2. Cài đặt hệ thống

- Cài đặt máy chủ

- Cài đặt phần mềm

- Cài đặt và kết nối cơ sở dữ liệu

3. Cấu hình phần mềm

- Tạo người dùng, nhóm. 

- Tạo cấu trúc thư mục và thiết lập bảo mật, phân quyền truy cập.

- Thiết lập môi trường chung cho các thuộc tính tìm kiếm tài liệu.

- Tích hợp thông tin tài liệu

4. Đào tạo

- Đào tạo quản trị hệ thống 

- Đào tạo người dùng cuối

- Đào tạo người dùng khai thác. 

5. Nhân sự triển khai

- Quản lý dự án

- Chuyên gia tư vấn

- Chuyên gia đào tạo và hỗ trợ

- Chuyên gia hệ thống.

6. Kế hoạch triển khai.

- Tuỳ theo phạm vi, dự án có thể thực hiện trong khoảng từ 2 – 4 tuần.

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi