Accenture

Software development

 

Picture

Với các chuyên gia phát triển phần mềm có năng lực và kinh nghiệm, đội ngũ lập trình viên đông đảo, Công ty GiMASYS có khả năng cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng với chất lượng cao, giúp các doanh nghiệp và tổ chức quản lý tốt mọi hoạt động của mình. Phần lớn các sản phẩm phần mềm của Công ty được xây dựng theo mô hình dữ liệu tập trung, thiết kế trên nền tảng Web và cơ sơ dữ liệu Oracle. Các nhóm sản phầm điển hình bao gồm:
-   Quản lý thông tin về tài chính doanh nghiệp, chứng khoán;
-   Quản lý nghiệp vụ cho các Bộ/Ngành, cơ quan nhà nước;
-   Quản lý nhân sự, tiền lương;
-   Cổng thông tin điện tử.

Phương pháp luận phát triển phần mềm

Picture

Gimasys áp dụng phương pháp luận phát triển phần mềm OUM của Oracle. 
Oracle đã tích lũy và phát triển một Phương pháp luận thống nhất Oracle® Unified Method (OUM) để giúp các doanh nghiệp có cách tiếp cận hoàn chỉnh cho toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống CNTT phục vụ hoạt động điều hành, đồng thời đây cũng là phương pháp luận chính hỗ trợ cho việc triển khai thành công các sản phẩm của Oracle. 
Trong quá trình áp dụng, chúng tôi có thể hiệu chỉnh OUM theo tình hình dự án cụ thể. Với các mẫu biểu được làm sẵn, các quy trình hướng dẫn thực hiện và cấu trúc có khả năng mở rộng, OUM cung cấp các công cụ chương trình giúp chúng ta quản lý đầy đủ các rủi ro liên quan đến dự án.
OUM cung cấp phương pháp luận hỗ trợ thực hiện cho nhiều loại hình dự án như các dự án triển khai ứng dụng ( ERP, CRM, HR vv..), các dự án nâng cấp phần mềm, và những dự án phát triển phần mềm theo nhu cầu dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và đòi hỏi khả năng tích hợp cao.
Phương pháp luận OUM bao gồm ba lĩnh vực trọng tâm - Quản lý (Manage), Xây dựng chiến lược (Envision), và Thực hiện (Implement). 
 • Lĩnh vực “Quản lý” của OUM cung cấp một khuôn khổ quản trị dự án mà trong đó tất cả các loại dự án có thể được lập kế hoạch, ước tính, kiểm soát, và hoàn thành một cách phù hợp. 
 • Lĩnh vực “Xây dựng chiến lược” của OUM tập trung vào việc phát triển và duy trì chiến lược CNTT của doanh nghiệp, kiến ​​trúc, và quản trị. Xây dựng chiến lược cũng đồng thời hỗ trợ trong việc chuyển đổi từ các kế hoạch và hoạt động chiến lược thành các dự án cụ thể. 
 • Lĩnh vực “Thực hiện” của OUM cung cấp một khuôn khổ để phát triển và triển khai các giải pháp ứng dụng doanh nghiệp với sự phát triển chính xác và triển khai nhanh chóng.

Quản lý dự án

Picture

Mảng công việc quản lý dự án cung cấp tất cả các giai đoạn, công việc và nhiệm vụ liên kết với lĩnh vực “Quản lý – Manage” trong phương pháp luận OUM
Đây là phần không thể thiếu được trong bất kỳ dự án CNTT nào, nó giúp cho việc quản lý dự án và thực hiện các chương trình được hiệu quả và đúng tiến độ. Sơ đồ bên trình bày đầy đủ các công việc liên quan đến quản lý dự án, tùy theo dự án chúng tôi sẽ tinh chỉnh một số bước thực hiện để cho phù hợp với quy mô và điều kiện tại Việt Nam.

Các giai đoạn (Phases) trong quản lý dự án bao gồm:
 • Project startup – Khởi động dự án
 • Project excution and control – thực hiện và kiểm soát dự án
 • Project closure – Kết thúc dự án

Các mảng công việc chính:
 • [BT] Bid Transition -  Chuẩn bị trước khi bắt đầu dự án
 • [SM] Scope Management – Quản lý phạm vi dự án
 • [FM] Financial Management – Quản lý tài chính dự án
 • [WM] Work Management  - Quản lý công việc
 • [RKM] Risk Management  - Quản lý rủi ro
 • [IPM] Issue and Problem Management – Quản lý các vấn đề phát sinh và lỗi
 • [STM] Staff Management  - Quản lý cán bộ dự án
 • [CMM] Communication Management – Quản lý truyền thông dự án
 • [QM] Quality Management – Quản lý chất lượng dự án
 • [CM] Configuration Management – Quản lý cấu hình dự án
 • [IFM] Infrastructure Management  - Quản lý môi trường nền tảng  công nghệ
 • [PCM] Procurement Management (PCM) – Quản lý mua sắm dự án
 • [OCHM] Organizational Change Management  - Quản lý thay đổi cơ cấu tổ chức  

 

© Global Integrated Management System Co.,Ltd.
Please find us on